PK Fabrics Logo

DENIM & DAISES

20488 102

Denim Daisies Wheat 20488 102 Moda #1

20488 108

Denim Daisies Midnight Jeans 20488 108 Moda #1

20488 110

Denim Daisies Daisy Midnight Je 20488 110 Moda #1

35380 14

Denim Daisies Butterscotch 35380 14 Moda #1

35380 15

Denim Daisies Nutmeg 35380 15 Moda #1

35380 17

Denim Daisies Denim 35380 17 Moda #1

35380 18

Denim Daisies Midnight Jeans 35380 18 Moda #1

35380 24

Denim Daisies Ivory Butterscotc 35380 24 Moda #1

35380 28

Denim Daisies Ivory Midnight Je 35380 28 Moda #1

35380AB

Denim Daisies AB 34 skus 35380AB Moda Precuts#1

35380F8

Denim Daisies 9 x 22 Cut 35380F8 Moda Precuts#1

35380JR

Denim Daisies Jelly RollĀ® 35380JR Moda Precuts#1

35380LC

Denim Daisies Layer CakeĀ® 35380LC Moda Precuts#1

35380MC

Denim Daisies Mini Charm 35380MC Moda Precuts#1

35380PP

Denim Daisies Charm Pack 35380PP Moda Precuts#1

35381 14

Denim Daisies Butterscotch 35381 14 Moda #1

35381 16

Denim Daisies Stonewashed 35381 16 Moda #1

35381 17

Denim Daisies Denim 35381 17 Moda #1

35382 11

Denim Daisies Daisy 35382 11 Moda #1

35382 17

Denim Daisies Denim 35382 17 Moda #1

35382 18

Denim Daisies Midnight Jeans 35382 18 Moda #1

35383 14

Denim Daisies Butterscotch 35383 14 Moda #1

35383 16

Denim Daisies Stonewashed 35383 16 Moda #1

35383 17

Denim Daisies Denim 35383 17 Moda #1

35384 15

Denim Daisies Nutmeg 35384 15 Moda #1

35384 16

Denim Daisies Stonewashed 35384 16 Moda #1

35384 18

Denim Daisies Midnight Jeans 35384 18 Moda #1

35385 11

Denim Daisies Stonewashed 35385 11 Moda #1

35385 14

Denim Daisies Butterscotch 35385 14 Moda #1

35385 15

Denim Daisies Nutmeg 35385 15 Moda #1

35385 17

Denim Daisies Denim 35385 17 Moda #1

35385 18

Denim Daisies Midnight Jeans 35385 18 Moda #1

35386 11

Denim Daisies Daisy 35386 11 Moda #1

35386 12

Denim Daisies Wheat 35386 12 Moda #1

35386 14

Denim Daisies Butterscotch 35386 14 Moda #1

35386 16

Denim Daisies Stonewashed 35386 16 Moda #1

35387 11

Denim Daisies Daisy Denim 35387 11 Moda #1

35387 17

Denim Daisies Denim 35387 17 Moda #1

35387 18

Denim Daisies Midnight Jeans 35387 18 Moda #1

35387 21

Denim Daisies Daisy Nutmeg 35387 21 Moda #1

35388 11

Denim Daisies Daisy 35388 11 Moda #1

35388 12

Denim Daisies Midnight Jeans 35388 12 Moda #1

Full Range 7m 36 PC

Denim Daisies Full Range Price Is Approximate

KIT35380

Denim Daisies Kit KIT35380 Moda Precuts#1